پاتوق باجنبه ها

با خنده وارد شو دوست <br>🔮همـᬼـه چـشـᬼــمهᬼـا رۅᬼـےمـᬼــں🔥<br><br> 🔮خـᬼـۅش آمـᬼــدیـᬼـد🌺<br><br> 🔮احتᬼرام اۅلیــن شرطᬼه<br><br>🔮پیᬼوے ومـᬼـزاحمت=ږیمᬼوو🚷<br><br> 🔮داشᬼتن پرۅفایᬼل و اسᬼم الزامᬼی🎃<br><br> 🔮لیᬼنڪ=خدافᬼظۍ📵<br><br> 🔮ویسـᬼـڪال فعـᬼـاݪ✅<br><br>پـسـᬼـت🔞+مـمـᬼنوع🔴

تعداد عضو در گروه تلگرام
707 members, 26 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 6:29:06 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM