👑 ༒𝑺𝑶𝑳𝑻𝑨𝑵༒👑

ثبت گروه و کانال تلگرام

👑 ༒𝑺𝑶𝑳𝑻𝑨𝑵༒👑

ما را به سلطنت گرگ ها➳꯭‌ کاری نیست🖤<br>👑👑&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 👑👑&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 👑👑<br>شیرها➳꯭‌ـ‌꯭ْٖٖٓू برای خود حکومتی دارند❤️

تعداد عضو در گروه تلگرام
16 987 members, 204 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/23/2023 12:44:16 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM