🔥دَِوَِرَِهَِمَِــَِیَِ💎بَِاَِجَِنَِبَِهَِ هَِاَِ🔥☞︎︎︎

ثبت گروه و کانال تلگرام

🔥دَِوَِرَِهَِمَِــَِیَِ💎بَِاَِجَِنَِبَِهَِ هَِاَِ🔥☞︎︎︎

➪♧︎︎︎ب نام خداوند رنگین کمان♧︎︎︎➪<br><br>۝اًَدًَبــ ڹۺانہِ⇚فڔهَڹڱِ ۺماښٺ😉<br>۝ݐی ؤۍ ݕدؤن اجاݫه⇚ݥمنؤع⛔️<br>۝چٺ/ؤیس ڪاݪ🎙⇚۲۴ښاعتہ🥰<br>۝لینـڪ✬⇚خدافظے⇛✬👋🏻<br>۝فحاشی😠و کل کل✬⇚ریپ میـشـی✬<br>۝محدودیت سنی 👈20ب بالا. <br>18۝+ممنوع⛔بحث سیاسی، قومیتی<br>۝دزدی=خالی کردن گپت🔱<br>۝چت فارسی

تعداد عضو در گروه تلگرام
187 members, 4 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/23/2023 8:58:32 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM