👑ܥ‌‌ࡐ‌ܝ‌ܣܩܨ ܥ‌‌ࡐ‌ܢܚࡅ߳ߊ‌ࡍ߭ ࡅ߭ߊ‌بـ👑

ثبت گروه و کانال تلگرام

👑ܥ‌‌ࡐ‌ܝ‌ܣܩܨ ܥ‌‌ࡐ‌ܢܚࡅ߳ߊ‌ࡍ߭ ࡅ߭ߊ‌بـ👑

彡♛دوســتـ مشمــار آن که در نعمــتـ زند<br>لاف یـاری و برادر خوانــدگی<br>دوســتـ آن دانم که گیـرد دستــ دوستــ<br>در پریشــان حالــی و درمانــدگی🫶<br><br>«سعدی»♛彡<br><br><br>از خـבا جوییم، تو؋ـیق اבب🙃<br>بے اבب، محروم شـב از لطـف رب🤫<br>بے اבبی=ریمـ❌ــو

تعداد عضو در گروه تلگرام
2 496 members, 66 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 7:52:49 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM