༒⊑𝐶𝑙𝑢𝑏 𝑆ℎ𝑎𝑏𝑎𝑛𝑒ℎ⊒༒

ثبت گروه و کانال تلگرام

༒⊑𝐶𝑙𝑢𝑏 𝑆ℎ𝑎𝑏𝑎𝑛𝑒ℎ⊒༒

𝑾𝒍𝒄 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 иιgнτ ϲℓυϐ<br><br>𝑆ℎ𝑎𝑘ℎ 𝐵𝑎𝑧𝑖⇝𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑒🚫<br>𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝐷𝑜𝑧𝑑𝑖⇝𝑆𝑖𝑘⛔️<br>𝐵𝑖 𝐴𝑑𝑎𝑏𝑖⇝𝑁𝑎𝑘𝑜𝑛⚠️<br>▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁<br><br>#𝐇𝐚𝐯𝐞_𝐚_𝐠𝐨𝐨𝐝_𝐭𝐢𝐦𝐞_𝐭𝐨𝐠𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫

تعداد عضو در کانال تلگرام
6 445 members, 87 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/25/2023 9:48:43 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM