❤ℒ𝒪𝒴𝒜ℒ ℱℛℐℰ𝒩𝒟❤

ثبت گروه و کانال تلگرام

❤ℒ𝒪𝒴𝒜ℒ ℱℛℐℰ𝒩𝒟❤

❤&nbsp; 𝒗𝒐𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒍 ➠ 24𝒉 🎙<br>❤&nbsp; 𝒄𝒉𝒂𝒍𝒆𝒔𝒉 ➠ 𝒋𝒂𝒚𝒆𝒛𝒆 🎁🤑<br>❤&nbsp; 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄 ➠ 𝒕𝒊𝒎𝒆 🎶<br>❤&nbsp;&nbsp; 𝒈𝒂𝒎𝒆 ➠ 𝒕𝒊𝒎𝒆 🎮❤️<br>❤&nbsp;&nbsp; 𝒎𝒐𝒌𝒉𝒛𝒂𝒏𝒊 ➠ 𝒂𝒛𝒂𝒅 🍻<br><br>کیرتو کص ننش هرکی ممبر میدزده 👌

تعداد عضو در گروه تلگرام
2 984 members, 71 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/27/2023 11:21:59 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM