💞ماندگاران💞

‼️قوانین گروه‼️<br><br>سن بالای۳۵ سال✅<br><br>چت وویس فقط فارسی✅<br><br>بحث سیاسی و مذهبی ممنوع⛔️🚫<br>توجه&nbsp; کنید📣📣 <br>فعال نباشی بدون شک ریمویی<br>لفت بدی اجازه برگشت نداری😊😊<br><br>تغییر اسم اکانت ممنوع⛔️🚫<br><br>❌❌❌اصرار به پیوی اخراج❌❌❌

تعداد عضو در گروه تلگرام
42 members, 2 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
10/4/2023 12:41:22 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM