🥃🍻𝐶𝑂𝐶𝐴𝐼𝑁𝐸_𝐸𝑆𝐹🍻🥃

ثبت گروه و کانال تلگرام

🥃🍻𝐶𝑂𝐶𝐴𝐼𝑁𝐸_𝐸𝑆𝐹🍻🥃

احترام و ادب قانون ماست😇<br> میتینگ هم داریم😉👬👭<br>ویسکال همیشه هست غمت نباشه😉♾️<br>دعوا نکن فوش نده خلاصه آدم باش😂❌<br>بازی ویسکال هم همیشه داریم تو فقط جون بخواه🎮<br>مشتی و با معرفت بودن اجباریه بخدا🥲🔥<br>رنج سنی نداریم با هر سنی هستی خوش آمدی🥲❤️

تعداد عضو در گروه تلگرام
10 060 members, 176 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
11/7/2023 5:05:21 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM