جَِزَِیَِرَِهَِ عَِشَِـَِقَِ بَِاَِرَِاَِنَِ

ثبت گروه و کانال تلگرام

جَِزَِیَِرَِهَِ عَِشَِـَِقَِ بَِاَِرَِاَِنَِ

مخ زنی ازاد😉<br>بی ادبی ممنوع🚫<br>پی وی رفتن ممنوع ❌️مگر با اجازه خود طرف😊<br>گروه ما خاص چون خدا خاسته<br>ممبر دزدی = فحش ناموسی<br>https://t.me/+oEKoObKQRU5kZjU0

تعداد عضو در گروه تلگرام
26 634 members, 148 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 4:37:46 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM