🔱𝑩𝑳𝑨𝑪𝑲🇮🇷𝑳𝑶𝑽𝑬𝑹𝑺🔱

ثبت گروه و کانال تلگرام

🔱𝑩𝑳𝑨𝑪𝑲🇮🇷𝑳𝑶𝑽𝑬𝑹𝑺🔱

﷽🟩⬜️🟥<br>☫ 𝑾𝒍𝒄 🇮🇷🔗ʙx☀️🍻ابر گپ<br>⚜‌ོ࿆ هرکی موند دمش گرم🫡<br>هرکی هم نموند شرش کمོ࿆ ‌⚜<br>لینک، تبلیغ، بی ادبی،⟮ممنوع⟯🔻<br>اینجا زندان نیست قانون بزارم 🥂<br>┄═┅••𖧷••┅═┄<br>𝑳𝒊𝒏𝒌 ᭄➧ <a href="https://t.me/PRINCEBOTTEM">@PRINCEBOTTEM</a><br>─┈∘┈⊰𖤍⊱┈∘┈─<br>𝑪𝒉𝒏𝒍 𝒕𝒆𝒙𝒕 <a href="https://t.me/HUNTER3MUSiC">@HUNTER3MUSiC</a><br>┈┉┉┉✥┉┉┉┈

تعداد عضو در گروه تلگرام
49 377 members, 336 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 4:51:43 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM