👑کاܦ̇ܘ 💎 آراܩܚ݅ࡍ👑

ثبت گروه و کانال تلگرام

👑کاܦ̇ܘ 💎 آراܩܚ݅ࡍ👑

🚫📿{†در این دنیا که نامردی مرام است:; مکن مردی که مردی حرام است†}📿🚫😉<br>﴿ چت ازاد﴾✅<br>﴿دعوا و بحث ممنوع﴾🚫<br>(لٌِف خِْز شُدِٖه ،بِزارٕ رو بٍِیصِٰدا) <br>(🚫پی وی بدون اجازه ممنوع🚫)<br>(🚫زیر 30 سال ممنوع🚫)

تعداد عضو در گروه تلگرام
100 members, 20 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 4:57:42 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM