꧁ بیو متن کوتاه ꧂

ثبت گروه و کانال تلگرام

꧁ بیو متن کوتاه ꧂

#کانال_شعر_تک_بیت<br><a href="https://t.me/takbyt">@takbyt</a><br><br>کانال موزیک<br><a href="https://t.me/MuzikDagh">@MuzikDagh</a><br><br>ارتباط با مدیر <br><a href="https://t.me/amirleman">@amirleman</a><br><a href="https://t.me/amir_amorous_bot">@amir_amorous_bot</a> 👈 پیامرسان

تعداد عضو در کانال تلگرام
21 575 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
12/27/2023 7:09:19 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM