☃️ شعر و ترانه ☃️

ثبت گروه و کانال تلگرام

☃️ شعر و ترانه ☃️

از ز̈́ل̈́ـ̈́ـ̈́ز̈́ل̈́ـ̈́ـ̈́ه و ̈́ع̈́ـ̈́ـ̈́̈́ش̈́ـ̈́ـ̈́ق ̈́خ̈́ـ̈́ـ̈́̈́ب̈́ـ̈́ـ̈́ر ̈́ڪ̈́ـ̈́ـَ̈́س ̈́ن̈́ـ̈́ـ̈́دهد<br>آن ̈́ل̈́ـ̈́ـ̈́̈́ح̈́ـ̈́ـ̈́̈́ظ̈́ـ̈́ـ̈́ه ̈́خ̈́ـ̈́ـ̈́̈́ب̈́ـ̈́ـ̈́ر ̈́ش̈́ـ̈́ـ̈́وے ̈́ڪ̈́ـ̈́ـ̈́ه وی̑̑ـ̑̑ـ̑ران ̈́ش̈́ـ̈́ـ̈́ده‌اے

تعداد عضو در کانال تلگرام
8 984 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
12/27/2023 3:11:51 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM