دور همی

دوستان خاص ❤️<br><br>مثل ستاره اند 🌟<br>شاید بعضی وقت ها دیده نشوند ❤️<br><br>اما همیشه هستند ❤️<br>نامت اعتبار حضور سبزت 💥<br> ب یادگار خواهد ساخت شیرین روز لبخند نعمت الهی تاریخچه دفتر خاطرات من و تو 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 احترام ب دیگران احترام اول به خودمان

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 032 members, 2 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:09:43 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM