🌊🛳🌊🛳🌊تَِـاَِیَِتَِـاَِنَِیَِڪَِــ🌊🛳🌊🛳

ثبت گروه و کانال تلگرام

🌊🛳🌊🛳🌊تَِـاَِیَِتَِـاَِنَِیَِڪَِــ🌊🛳🌊🛳

💦🌊درود دوستان خوش اومدین به جم ما🌊💦<br>🌊💦بی ادبی 🚫بی حرمتی 🚫پی وی برابر ریمو اگه شکایت باش🚫💦<br>💦💦چت ازاد 😊شوخی ازاد😊 ویس کال ازاد 😊💦<br><br>💦🌊دوستان جم شدیم ساعاتی رو باهم خوش باشیم ویه جم دوستانه صمیمی شکل بدیم .💦 ادب هرفردنشانه شخصیت فرده💦🌊

تعداد عضو در گروه تلگرام
161 members, 2 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:22:15 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM