𝙄𝙧𝙖𝙣 𝙂𝙖𝙥🇮🇷

ثبت گروه و کانال تلگرام

𝙄𝙧𝙖𝙣 𝙂𝙖𝙥🇮🇷

💎﷽💎𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 🕊<br>𒊹︎︎︎𝙛𝙤𝙝𝙨𝙝𝙚 𝙣𝙖𝙢𝙪𝙨 ➪ 𝙨𝙤𝙠𝙪𝙩 𝘃𝗮 𝗯𝗮𝗻<br>𒊹︎︎︎𝘀𝗲𝘅𝗶 ➪ 👎🏻 🚫<br>𒊹︎︎︎𝙍𝙣𝙟𝙚 𝙨𝙚𝙣𝙞 ➪ 20 👐🏻<br>𝑪𝒉𝒂𝒏𝒏𝒆𝒍 : <a href="https://t.me/Mm_Nzi">@Mm_Nzi</a><br>𝑮𝒉𝑣𝑎𝑛𝑖𝑛_𝑮𝒑: <a href="https://t.me/ghvaninam">@ghvaninam</a><br><br>»¹⁴⁰²-⁰⁶-¹⁸«<br>ایدی جهت خرید خدمات مجازی و تبلیغات : <a href="https://t.me/sudoNazanin">@sudoNazanin</a>

تعداد عضو در گروه تلگرام
61 480 members, 154 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/13/2023 6:56:19 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM